پیامبر اکرم (ص) :
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید..../..... به راستی من مبعوث گردیدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم
Monday, 18 October , 2021
امروز : دوشنبه, ۲۶ میزان , ۱۴۰۰ - 12 ربيع أول 1443

نرخ اسعار در بازار سرای شهزاده کابل

شنبه ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ ۱_دالر خرید …………….. ۸۸٫۰۵ ۱_دالر فروش …………….. ۸۸٫۱۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۱٫۵۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۱٫۷۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۷٫۵۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۷٫۷۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۹۱٫۵۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۹۲٫۰۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۲٫۴۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۲٫۶۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۷٫۵۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۸٫۰۰ ۱_درهم […]

25 سپتامبر 2021

نرخ اسعار در بازار امروز سرای شهزاده کابل

پنج شنبه ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۱ ۱_دالر خرید …………….. ۸۷٫۹۵ ۱_دالر فروش …………….. ۸۸٫۰۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۱٫۵۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۱٫۷۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۷٫۵۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۷٫۷۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۹۰٫۵۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۹۱٫۰۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۲٫۴۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۲٫۶۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۷٫۵۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۸٫۰۰ […]

23 سپتامبر 2021

نرخ اسعار در بازار سرای شهزاده کابل

امروز چهار شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ ۱_دالر خرید …………….. ۸۷٫۶۰ ۱_دالر فروش …………….. ۸۷٫۶۵ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۱٫۵۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۱٫۷۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۷٫۰۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۷٫۲۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۹۰٫۰۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۹۰٫۲۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۲٫۷۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۳٫۰۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۸٫۰۰ ۱_پوند فروش ………………. […]

22 سپتامبر 2021

نرخ اسعار امروز در بازار سرای شهزاده کابل

دو شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۹ ۱_دالر خرید …………….. ۸۶٫۶۵ ۱_دالر فروش …………….. ۸۶٫۷۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۰٫۸۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۱٫۰۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۶٫۸۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۷٫۰۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۸۹٫۰۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۸۹٫۲۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۰٫۵۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۱٫۰۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۶٫۰۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۶٫۵۰ […]

20 سپتامبر 2021

نرخ اسعار امروز در بازار سرای شهزاده کابل

یک شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸ ۱_دالر خرید …………….. ۸۶٫۳۰ ۱_دالر فروش …………….. ۸۶٫۴۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۰٫۵۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۰٫۷۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۶٫۳۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۶٫۵۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۸۸٫۵۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۸۹٫۰۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۰٫۰۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۰٫۲۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۵٫۵۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۵٫۷۰ […]

19 سپتامبر 2021

نرخ اسعار در بازار امروز سرای شهزاده کابل

شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۷ ۱_دالر خرید …………….. ۸۵٫۸۰ ۱_دالر فروش …………….. ۸۵٫۹۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۰٫۳۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۰٫۵۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۶٫۰۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۶٫۵۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۸۸٫۵۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۸۹٫۰۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۹۹٫۸۰ ۱_یورو فروش ………………. ۱۰۰٫۰۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۵٫۰۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۵٫۵۰ ۱_درهم […]

18 سپتامبر 2021

نرخ اسعار امروز سرای شهزاده کابل

پنج شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۵ ۱_دالر خرید …………….. ۸۵٫۴۰ ۱_دالر فروش …………….. ۸۵٫۴۵ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۰٫۳۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۰٫۵۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۶٫۰۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۶٫۵۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۸۹٫۵۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۸۹٫۸۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۹۹٫۵۰ ۱_یورو فروش ………………. ۹۹٫۷۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۵٫۰۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۵٫۵۰ […]

16 سپتامبر 2021

نرخ اسعار امروز بازار سرای شهزداه کابل

چهار شنبه ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ ۱_دالر خرید …………….. ۸۵٫۶۰ ۱_دالر فروش …………….. ۸۵٫۷۰ ۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۹٫۸۰ ۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۰٫۰۰ ۱_دالر کانادای خرید ………. ۶۵٫۸۰ ۱_دالر کانادای فروش ……… ۶۶٫۰۰ ۱_فرانک سویس خرید ……. ۸۸٫۸۰ ۱_فرانک سویس فروش …… ۸۹٫۰۰ ۱_یورو خرید ……………….. ۹۸٫۶۰ ۱_یورو فروش ………………. ۹۸٫۸۰ ۱_پوند خرید ………………… ۱۱۵٫۵۰ ۱_پوند فروش ………………. ۱۱۵٫۷۰ […]

15 سپتامبر 2021